آدرس: خراسان رضوی – شهرستان فیروزه – مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی فیروزه